Nuttige info

Welke factoren spelen een rol bij een brand?

Drie elementen die brand veroorzaken vormen de zogenaamde vuurdriehoek.
De vuurdriehoek bestaat uit:
 1. brandbaar materiaal,
 2. zuurstof,
 3. temperatuur.
Zodra één van deze elementen ontbreekt, kan geen brand ontstaan.

Welke soorten brandhaarden zijn te onderscheiden?

Volgens internationale afspraken worden de verschillende brandhaarden onderverdeeld in klasse A,B,C,D en E.
 1. Klasse A: Vaste stoffen
 2. Klasse B: Vloeistoffen (ontvlambaar)
 3. Klasse C: Gassen
 4. Klasse D: Metalen
 5. Klasse E: Elektrische risico's

Welke soort blussers zijn er op de markt verkrijgbaar?

 1. CO2 blusapparaat
  Bediening:  Blusapparaat rechtop houden.
  Naar basis van de vlammen richten op 1 tot 1,5 m van de brandhaard.
  Spuittrechter vasthouden bij handvat.
  Continu spuiten op vloeistoffen.
  Heel efficiënt op vlammen.
  Aandachtspunten:
  Wordt enkel gebruikt bij kleine branden.
  Opgelet voor vrieswonden: -78°C.

 2. Poederblusapparaat
  Bediening: Blusapparaat rechtop houden.
  Naar basis van de vlammen richten op 3 tot 4 m van de brandhaard.
  Onderbroken straal op vaste stoffen.
  Continu spuiten op vloeistoffen.
  Snel en efficiënt op vlammen.
  Autonomie: 15 sec.
  Aandachtspunten:
  Schade na blusactie, het poeder kruipt tot in de kleinste hoekjes.
  Beperkt het zicht.

 3. Water met additief blusapparaat
  Bediening: Blusapparaat rechtop houden.
  Naar basis van de vlammen richten, aftand t.o.v. de brandhaard varieert in functie van de straal. 
  Duurzame blussing dankzij de schuimlaag.
  Efficiënt op gloeiresten.
  Onderbroken straal op vaste stoffen.
  Autonomie: 60 -  90 sec.
  Aandachtspunten: 
  Weinig schade na blusactie.
  Traag.

 4. Muurhaspel
  Bediening: Naar basis van de vlammen richten, afstand t.o.v. de brandhaard varieert in functie van de straal.
  Efficiënt op gloeiresten.
  Onderbroken straal op vaste stoffen.
  Autonomie: onbeperkt.
  Aandachtspunten:
  Schade na blusactie.
  Gevaar op vloeistoffen.
  Elektrocutie.

Welk blusapparaat gebruik ik bij welke brandhaard?

 1. CO2-blusapparaat
  Wordt enkel gebruikt bij kleine branden van het type B (ontvlambare vloeistoffen) en het type C (gassen).

 2. Poederblusapparaat
  Wordt gebruikt bij branden van het type A (vaste stoffen), het type B (ontvlambare vloeistoffen) en het type C (gassen).
  D-poeder is een speciaal type poeder die enkel geschikt is voor metaal branden.

 3. Water met additief blusapparaat
  Wordt gebruikt bij branden van het type A (vaste stoffen) en het type B (ontvlambare vloeistoffen).

 4. Muurhaspel
  Enkel efficiënt bij branden van het type A (vaste stoffen)

Kan een blusapparaat herladen worden?

Ja, wij halen uw lege blusapparaten op, hervullen ze en leveren ze terug!

Hoe lang kan men blussen met een blusapparaat?

CO2-blusapparaat: 20 sec.
Poederblusapparaat: 15 sec.
Water met additief blusapparaat: 60 -  90 sec.
Muurhaspel: onbeperkt

Wat is de levensduur van een draagbaar blusapparaat?

De levensduur van een draagbaar blusapparaat varieert en hangt in grote mate af van een aantal factoren zoals corrosieve omgeving, milieu, inslagen, beschikbaarheid van originele onderdelen, enz.
Met uitzondering van CO2 brandblussers en drukflessen zou de levensduur van de draagbare brandblusser de 20 jaar niet mogen overschrijden. Deze periode kan, rekening houdend met de algemene staat van de brandblusser, verlengd worden door een erkend bedrijf zoals F.P.C. en dit onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid. Een CO2 brandblusser dient na 10 jaar of na 5 jaar in geval van gebruik, een hydraulische herbeproeving te ondergaan.

Moet een blusapparaat gecontroleerd worden? Is er een wettelijke verplichting?

U, als gebruiker, dient te voorzien in een jaarlijks onderhoud van de brandblusapparaten en de drukflessen, door een bevoegd persoon. Dit onderhoud gebeurt in overeenstemming met de voorgeschreven norm inzake beveiliging tegen brand en indringing. De frequentie kan opgevoerd worden, rekening houdend met omgevingsfactoren of speciale risico's.

Is een blusdeken herbruikbaar?

Volgens de norm niet. Is er slechts een thermische afbraak van 2% na 1 uur bij 800°C. Zijn bluscapaciteit wordt dus nauwelijks aangetast. Naargelang de te blussen brandhaard kan een blusdeken wel sterk vervuild geraken (vb. bij het blussen van een brandende frietketel) waardoor het blusdeken amper te reinigen valt.

Hoeveel blusapparaten zijn er nodig voor een bepaalde oppervlakte?

De beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen, BVVO, voorziet, in het kader van de Afdeling Brand- Commissie Preventie, in bepaalde voorschriften voor het plaatsen van niet automatische brandblusapparaten.
Het vereiste aantal bluseenheden is één bluseenheid per 150 m2 te beschermen oppervlakte, met een minimum van twee bluseenheden per constructieniveau. Bij de berekening van het aantal oppervlakte-eenheden telt ook het restant kleiner dan 150 m2 als volwaardige oppervlakte-eenheid. Die beveiliging wordt versterkt voor de gevaarlijke zones volgens welbepaalde specificaties van de verzekeraar.

Taken verantwoordelijke persoon brandpreventie?

 • NBN S21-050 - par. 4
 • KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

 • zich op de aangegeven plaats bevindt;
 • goed zichtbaar en bereikbaar is;
 • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
 • kennelijk niet beschadigd is;
 • indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
 • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 - 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Offerte

Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen met een prima prijs/kwaliteitverhouding die uw noden verhelpt?

Aarzel niet verder en vraag ze hier aan.

 

Blusopleidingen

Niet iedereen weet goed om te gaan met een blusapparaat, wat te doen bij brand, ...

Ontdek onze opleiding kleine blusmiddelen en organisatie evacuatieoefeningen